Zásady ochrany osobních údajů

Poslední aktualizace: 31. května 2023
Účinnost od: 31. května 2023

Tato zásady ochrany osobních údajů popisují politiky společnosti Vzhůru Dolů s.r.o., 28. října 810/246, Ostrava, CZ 70900, Česká republika, IČ: 14129370, e-mail: info@fajnehadry.cz, telefon: 723960442, týkající se sběru, používání a zveřejňování vašich informací, které sbíráme při používání naší webové stránky (https://fajnehadry.cz) (dále jen „Služba“). Přístupem k Službě nebo jejím používáním souhlasíte se sběrem, používáním a zveřejňováním vašich informací v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů. Pokud s tímto nesouhlasíte, nepřistupujte ani nepoužívejte Službu.

Můžeme kdykoli upravit tyto zásady ochrany osobních údajů bez předchozího oznámení a zveřejníme upravené zásady na Službě. Upravené zásady budou účinné 180 dní od jejich zveřejnění na Službě a pokračující přístup nebo používání Služby po takovém termínu bude znamenat váš souhlas s upravenými zásadami ochrany osobních údajů. Proto vám doporučujeme pravidelně tuto stránku kontrolovat.

Informace, které sbíráme:
Budeme sbírat a zpracovávat následující osobní údaje o vás:

 • Jméno
 • E-mail
 • Mobilní telefon
 • Platební informace

Jak shromažďujeme vaše informace:
Informace o vás shromažďujeme/získáváme následujícími způsoby:

 • Když uživatel vyplní registrační formulář nebo jinak poskytne osobní informace
 • Interakce se webovou stránkou
 • Ze veřejných zdrojů

Jak používáme vaše informace:
Informace, které o vás shromažďujeme, používáme pro následující účely:

 • Marketing/propagační aktivity
 • Vytvoření uživatelského účtu
 • Správa objednávek zákazníků
 • Správa uživatelského účtu

Pokud chceme vaše informace použ

ít pro jiný účel, požádáme vás o souhlas a vaše informace použijeme pouze po obdržení vašeho souhlasu a pouze pro účel(y), pro které jste souhlas udělili, pokud nám to neukládá zákon.

Sdílení vašich informací:
Bez vašeho souhlasu nebudeme předávat vaše osobní údaje třetí straně, s výjimkou omezených okolností, jak je popsáno níže:

 • Analýza
 • Vyžadujeme od takových třetích stran, aby osobní údaje, které jsme jim předali, používaly pouze pro účel, pro který byly předány, a nezachovávaly je déle, než je nutné pro plnění tohoto účelu.
 • Vaše osobní údaje můžeme také zveřejnit v následujících případech: (1) abychom splnili platný zákon, nařízení, soudní příkaz nebo jiný právní proces; (2) abychom vynutili vaše dohody s námi, včetně těchto zásad ochrany osobních údajů; nebo (3) abychom odpověděli na tvrzení, že vaše používání Služby porušuje práva třetích stran. Pokud je Služba nebo naše společnost sloučena nebo převzata jinou společností, vaše informace budou jedním z aktiv, které budou převedeny novému vlastníkovi.

Uchování vašich informací:
Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu 90 dní až 2 let po ukončení účtů uživatelů nebo po dobu, po kterou je potřebujeme k dosažení účelů, pro které byly shromážděny, jak je podrobně popsáno v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Některé informace můžeme muset uchovávat déle, například pro účely vedení záznamů / zpráv v souladu s platným právem nebo z jiných oprávněných důvodů, jako je vymáhání právních práv, prevence podvodů atd. Zbytkové anonymní informace a agregované informace, které vás nepřímo neidentifikují, mohou být uchovávány dočasně.

Vaše práva:
V závislosti na platném právu můžete mít právo přistupovat ke svým osobním údajům, je opravit nebo

vymazat, obdržet kopii svých osobních údajů, omezit nebo namítat proti aktivnímu zpracování vašich údajů, požádat nás o sdílení (přenos) vašich osobních údajů jiné entitě, odvolat jakýkoli souhlas, který jste nám poskytli k zpracování vašich údajů, právo podat stížnost u orgánu dohledu a další práva stanovená příslušnými zákony. Pro uplatnění těchto práv nám můžete napsat na info@fajnehadry.cz. Odpovíme na vaši žádost v souladu s příslušným právem. Upozorňujeme, že pokud nám neumožníte shromažďovat nebo zpracovávat požadované osobní údaje nebo odvoláte souhlas s jejich zpracováním pro požadované účely, nemusíte mít přístup k Službě nebo nemusíte být schopni využívat služby, pro které byly vaše informace požadovány.

Soubory cookie a další:
Další informace o tom, jak tyto technologie používáme a vaše volby v souvislosti s těmito sledovacími technologiemi, najdete v našich Zásadách pro soubory cookie.

Zabezpečení:
Bezpečnost vašich informací je pro nás důležitá a použijeme rozumná bezpečnostní opatření k zabránění ztrátě, zneužití nebo neoprávněné změně vašich informací pod naší kontrolou. Vzhledem k vrozeným rizikům však nemůžeme zaručit absolutní bezpečnost a proto nemůžeme zaručit nebo zaručit bezpečnost žádných informací, které nám předáte, a tak činíte na vlastní nebezpečí.

Odkazy na třetí strany a využití vašich informací:
Naše Služba může obsahovat odkazy na další webové stránky, které nejsou provozovány námi. Tyto zásady ochrany osobních údajů se nevztahují na zásady ochrany osobních údajů a další postupy žádných třetích stran, včetně jakékoliv třetí strany provozující jakoukoliv webovou stránku nebo službu, která může být dostupná prostřednictvím odkazu na Službě. Důrazně vám doporučujeme prostudovat zásady

ochrany osobních údajů a další postupy jakékoli webové stránky nebo služby, kterou navštívíte.

Kontaktujte nás:
Pokud máte jakékoli otázky, připomínky nebo stížnosti ohledně těchto zásad ochrany osobních údajů nebo našeho způsobu zacházení s vašimi informacemi, prosím, kontaktujte nás na info@fajnehadry.cz.

Tato zásady ochrany osobních údajů jsou platné od 31. května 2023.